Big Data Engineer – Shanghai – Officer/C10 (R22039831) Shanghai, China,China